OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA  NA STANOWISKO
DYREKTORA SZKOŁY

Wójt Gminy Jastrząb dnia 25 marca 2019 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu

1. Organ prowadzący: Gmina Jastrząb, Plac Niepodległości 5, 26- 502 Jastrząb

2. Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu,
ul. T. Kościuszki 51B, 26-502 Jastrząb.

3. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 2 i 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r. poz.1597)

3.1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej i publicznej szkoły ponadpodstawowej zwanych dalej „szkołami”, oraz publicznej placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego
   - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
   - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu- przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego- karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.1458, z późn. zm.);

11) w przypadku cudzoziemca- posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2018r. poz. 931, z późn. zm.).

3.2. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej, może zajmować również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w pkt 3.1. ppkt 2-11.

3.3. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w pkt 3.1. ppkt 2,5,6,8,10 i 11

4. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587 ),

oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać wymagane dokumenty:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   - stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   - staży pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
   - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej       nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
   - imię (imiona) i nazwisko,
   - datę i miejsce urodzenia,
   - obywatelstwo,
   - miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim ( Dz. U. z 2018r. poz. 931, z późn.zm.) w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458, z późn. zm.),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019r. poz. 430, z późn. zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967, z późn. zm.) lub w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018r. poz. 1668, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

5. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Kserokopie oryginałów dokumentów winny być potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Zgodnie z § 1 ust.4 rozporządzenia w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej na żądanie organu prowadzącego placówkę kandydat na dyrektora jest zobowiązany przedstawić oryginały następujących dokumentów:

- świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
- świadectw, dyplomów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego – w przypadku cudzoziemca,
- zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
- aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
- karty oceny pracy lub dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.

6Oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub listem poleconym z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego oraz z dopiskiem „ Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastrzębiu” w terminie do dnia 08 kwietnia 2019r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy w Jastrzębiu, Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb (pokój nr 15)- decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Nie przewiduje się składania ofert drogą elektroniczną.

7. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Jastrząb.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej.

9. Dodatkowych informacji udziela: Aneta Ziółczyńska, Inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu tel. 48 6284098.

10. Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- (Dz. Urz. UE L Nr 119, s.1 z 04.05.2016) informujemy iż:

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jastrząb reprezentowana przez Wójta Gminy Jastrząb, ul.Pl. Niepodległości 5, 26-502 Jastrząb,
b) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem inspektor@cbi24.pl,
c) administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
d) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie art.6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r,
e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
f) Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu,
g) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
h) posiada Pani/Pan Prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
i) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
j) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 lit. c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017r. poz. 1587).


[PDF] - Treść ogłoszenia

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowicki Dawid
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-03-25 16:08:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowicki Dawid
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-25 16:08:39
  • Liczba odsłon: 1742
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3826818]

przewiń do góry