Zarządzenie nr 105/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych wydatków placówek oświatowych na 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia

Zarządzenie nr 104/2017
w sprawie: planu kontroli wewnętrznej na 2018 rok w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu i jednostkach organizacyjnych Gminy Jastrząb
 
[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 103/2017
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu udziału w programie „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizacje kotłowni” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dla mieszkańców gminy Jastrząb
 
[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 102/2017
w sprawie: określenia zasad szacunkowego ustalenia wydatków płacowych i rzeczowych w rozdziałach klasyfikacji budżetowej: 80149, 80150, 80152
 
[PDF] - Treść zarządzenia
 


Zarządzenie nr 101/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia
 


Zarządzenie nr 100/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017 

[PDF] - Treść zarządzenia
 


Zarządzenie nr 99/2017
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności zapytania ofertowego
 
[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 98/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok
 
[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 97/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017 

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 96/2017
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 95/2017
w sprawie: powierzenia w zastępstwie funkcji Sekretarza w Stałej Komisji ds. Realizacji Zamówień Publicznych

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 94/2017
w sprawie: zatwierdzenia "Regulaminu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb"

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 93/2017
w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Jastrzębiu

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 92/2017
w sprawie: zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 91/2017
w sprawie: przeprowadzenie konsultacji "Programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 90/2017
w sprawie: powołania stałej Komisji do przeprowadzenia przetargów ograniczonych i nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb
 
[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 89/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 88/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów  i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 87/2017
w sprawie: przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników na terenie Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 86/2017
w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb
 
[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 85/2017
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w jastrzębiu

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 84/2017
w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2018 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2018-2027

[PDF] - Treść zarządzenia

Opinia RIO w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Jastrzębiu projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018

[PDF] - Opinia RIO - Uchwała nr RA.473.2017

Opinia RIO w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Jastrzębiu projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2018-2027

[PDF] - Opinia RIO - Uchwała nr RA.474.2017
 

Zarządzenie nr 83/2017
w sprawie:zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia
 

Zarządzenie nr 82/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017 

[PDF] - Treść zarządzenia
 

Zarządzenie nr 81/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia
 

Zarządzenie nr 80/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

[PDF] - Treść zarządzenia
 

Zarządzenie nr 79/2017
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy 

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 78/2017
w sprawie: powołania komisji przetargowej

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 77/2017
w sprawie: zmiany składu stałej Komisji do przeprowadzania przetargów ograniczonych i nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 76/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia



Zarządzenie nr 75/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 74/2017
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 73/2017
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert dotyczących zadania publicznego w 2017 r.

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 72/2017
w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności zapytania ofertowego

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 71/2017
w sprawie: zmian planów finansowych wydatków jednostek oświatowych za 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 70/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb na rok 2017

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 69/2017
w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego na zbycie nieruchomości gruntowych  rolnych stanowiących własność Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 68/2017
w sprawie: zmian planów finansowych wydatków jednostek oświatowych za 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 67/2017
w sprawie: zmian planów finansowych wydatków jednostek oświatowych za 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 66/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb na rok 2017

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 65/2017
w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku  

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 64/2017
w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 63/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 62/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie budżetu Gminy Jastrząb na rok 2017

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 61/2017
w sprawie: ustalenia zasad wynagradzania Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 60/2017
w sprawie: określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2018 r. przypadających na poszczególne sołectwa oraz określenia procedur i obowiązujących druków w zakresie wykorzystywania środków w ramach funduszu sołeckiego

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 59/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok
 
[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 58/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w panie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017 

[PDF] - Treść zarządzenia
 
  

Zarządzenie nr 57/2017
w sprawie: powierzenia w zastępstwie funkcji członka w Stałej Komisji ds. Realizacji Zamówień Publicznych

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 56/2017
w sprawie: ustanowienia dnia 14 sierpnia 2017 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu 

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 55/2017
w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Jastrząb i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych sładników majątkowych

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 54/2017
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 53/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 52/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

[PDF] - Treść zarządzenia
 
  

Zarządzenie nr 51/2017
w sprawie: utraty mocy zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia
  

Zarządzenie nr 50/2017
w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia
    


Zarządzenie nr 49/2017
w sprawie: ogłoszenia II przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia   


Zarządzenie nr 48/2017
w sprawie: powołania komisji do spraw zniszczenia nośników informatycznych (dyski twarde) zawierające zbiory danych osobowych

[PDF] - Treść zarządzenia
 


Zarządzenie nr 47/2017

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu za 2016 rok

[PDF] - Treść zarządzenia
 

Zarządzenie nr 46/2017
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu za 2016 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 45/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok 

[PDF] - Treść zarządzenia  


Zarządzenie nr 44/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

[PDF] - Treść zarządzenia
 


Zarządzenie nr 43/2017
w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa przez pojazdy będące własnością Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 42/2017
w sprawie: ogłoszenia I przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia



Zarządzenie nr 41/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w panie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017.

[PDF] - Treść zarządzenia  
    


Zarządzenie nr 40/2017
w sprawie:  przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jastrząb za 2016 rok

[PDF] - Treść zarządzenia  
 


Zarządzenie nr 39/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia 
    


Zarządzenie nr 38/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w panie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

[PDF] - Treść zarządzenia  
 


Zarządzenie nr 37/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb na rok 2017 

[PDF] - Treść zarządzenia 
  



Zarządzenie nr 36/2017
w sprawie: ogłoszenia I przetargu ograniczonego na zbycie nieruchomości rolnej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia



Zarządzenie nr 35/2017
w sprawie: ogłoszenia I przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia



Zarządzenie nr 34/2017
w sprawie: powołania stałej Komisji do przeprowadzania przetargów ograniczonych i nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia



Zarządzenie nr 33/2017
w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia



Zarządzenie nr 32/2017
w sprawie: ustanowienia dnia 2 maja dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu

[PDF] - Treść zarządzenia  



Zarządzenie nr 31/2017
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2017-2024


[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 30/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w panie wydatków budżetu Gminy Jastrząb na 2017


[PDF] - Treść zarządzenia


  Zarządzenie nr 29/2017
w sprawie:
przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 28/2017
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy

[PDF] - Treść zarządzenia

  [PDF] - Opinia RIO - Uchwała nr RA.167.2017


Zarządzenie nr 27/2017
w sprawie: wprowadzenia procedury windykacji należności z tytułu opłat za wodę w Gminie Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia

[PDF] - Treść załącznika nr 1 do zarządzenia



Zarządzenie nr 26/2017
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2017 roku

[PDF] - Treść zarządzenia



Zarządzenie nr 25/2017
w sprawie: powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu

[PDF] - Treść zarządzenia



Zarządzenie nr 24/2017
w sprawie: powołania Komisji do oceny formalnej oraz celowości ofert składanych na realizację zadania publicznego w 2017 roku w trybie pozakonkursowym

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 23/2017
w sprawie: określenia trybu przyznawania i rozliczania dotacji w ramach art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z budżetu gminy Jastrząb (tryb pozakonkursowy)

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 22/2017
w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 21/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 20/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 19/2017
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 18/2017
w sprawie: wdrożenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia
[PDF] - Rejestr zbiorów danych


Zarządzenie nr 17/2017
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w 2017 roku

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 16/2017
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Gospodarki Komunalnej i Transportu

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 15/2017
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 14/2017
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jastrząb na rok 2017

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 13/2017
w sprawie: zatwierdzenia kwitariusza wpłat stosowanego w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu w celu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego używanego przez inkasentów podatków lokalnych

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 12/2017
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Jastrząb w 2017 roku

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 11/2017
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu udziału w programie "Poprawa, jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" dla mieszkańców Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 10/2017
w sprawie: przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 9/2017
w sprawie: zasad delegowania oraz rozliczania kosztów podróży służbowych przez pracowników Urzędu Gminy Jastrząb i kierowców jednostek organizacyjnych Gminy Jastrząb oraz ustalenia limitu kilometrów na jazdy lokalne samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 8/2017
w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 7/2017
w sprawie: ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 6/2017
w sprawie: norm zużycia paliw płynnych pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 5/2017
w sprawie: ustalenia planu finansowanego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na rok 2017

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 4/2017
w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 3/2017
w sprawie: ustalenia priorytetowych celów i zadań dla Urzędu Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 2/2017
w sprawie: planu kontroli wewnętrznej na 2017 rok w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu i jednostkach organizacyjnych Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 1/2017
w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa przez pojazdy będące własnością Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomczyk Marek
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-03-10 21:26:57
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomczyk Marek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 22:46:14
  • Liczba odsłon: 2728
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3826967]

przewiń do góry