Zarządzenie nr 119/16
w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w jastrzębiu

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 118/16
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jastrzębiu

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 117/16
w sprawie: zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb”

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 116/16
w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2016 rok

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 115/16
w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu oraz panie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 114/16
w sprawie: powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w jastrzębiu

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 113/16
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. obsługi sekretariatu urzędu

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 112/16
w sprawie: zmiany planów finansowania placówek oświatowych na 2016 rok

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 111/16
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz panie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 110/16
w sprawie: przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych upoważnienia do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 109/16
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Żłobka Gminnego w Gąsawach Plebańskich

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 108/16
w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania Kierownika (Dyrektora) gminnej jednostki organizacyjnej – Żłobka Gminnego w Gąsawach Plebańskich

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 107/16
w sprawie: powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Jastrząb

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 106/16
w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2016 rok

Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 105/16
w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz panie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 104/16

w sprawie: zmiany w planie wydatków budżetu

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 103/16

w sprawie: ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu nieruchomości stanowiących własność gminy Jastrząb

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 102/16

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Żłobka Gminnego w Gąsawach Plebańskich

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 101/16

w sprawie: powołania Zespołu ds. opracowania diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół Gminnych Jastrząb na lata 2016-2020 do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna  (w tym w szkołach zawodowych)

Treść zarządzenia
_____________________________________________________

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 99/16

w sprawie: utworzenia Systemu Stałych Dyżurów Wójta Gminy Jastrząb na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planach Operacyjnych

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 98/16

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2017-2024

Treść zarządzenia

Opinia RIO
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 97/16

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowagi kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych („pzp”) w Urzędzie Gminy Jastrząb

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 96/16

w sprawie: powołania Stałej Komisji ds. Realizacji Zamówień Publicznych, wprowadzenia Regulaminu Pracy Stałej Komisji ds. Realizacji Zamówień Publicznych i Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Jastrząb

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 95/16

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 94/16

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej  do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 93/16

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 92/16

w sprawie: ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 91/16

w sprawie: zmiany planów finansowania placówek oświatowych na 2016 rok

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 90/16

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 89/16

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 88/16

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2016

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 87/16

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagrodzenia Pracowników w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 24/2009 Wójta Gminy Jastrząb z dnia 25 czerwca 2009 r.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 86/16

w sprawie: zmiany planów finansowanych placówek oświatowych na 2016 rok

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 85/16

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 84/16

w sprawie: wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Jastrząb

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 83/16

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert dotyczących zadania publicznego w 2016 r.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 82/16

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2016 rok

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 81/16

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok2016

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 80/16

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2016 rok

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 79/16

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia czynności zapytania ofertowego

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 78/16

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Lipienieckiej

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 77/16

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Samorządowego Przedszkola Integracyjnego w Gąsawach Plebańskich

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 76/16

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2016 rok

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 75/16

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2016

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 74/16

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 73/16

w sprawie: ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zabicie nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

Treść zarządzenia
_____________________________________________________