_____________________________________________________
Zarządzenie nr 112/15

w sprawie: zmiany planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 111/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2015 rok.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 110/15

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na rok 2015.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 109/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2015 rok.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 108/15

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 107/15

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetu na 2015 rok.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 105/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2015 rok

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 104/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu raz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 103/15

w sprawie: ustalenia miesięcznej stawki za pranie odzieży roboczej we własnym zakresie

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 102/15

w sprawie: powołania Komisji w celu wyboru oferty za zadanie: " Dostawa artykułów biurowych dla Urzędu Gminy w Jastrzębiu w roku 2016"

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 101/15

w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Jastrząb i ustalenia zasad przeprowadzania likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 100/15

w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 99/15

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 98/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2015 rok

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 97/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 96/15

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 95/15

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność Gminy Jastrząb.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 94/15

w sprawie: powołania Zespołu ds. aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jastrząb 2015 - 2025 oraz opracowania Gminnej Strategii Rozwoju Gminy Jastrząb.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 93/15

w sprawie: przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2016 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2016 - 2021._____________________________________________________
Zarządzenie nr 92/15

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 91/15

w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 90/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 89/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 88/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 87/15

w sprawie: w sprawie powołania Komisji do otwarcia ofert na zadanie: "Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły w Gąsawach Plebańskich na przedszkole i żłobek - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej".

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 86/15

w sprawie: przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych upoważnionych do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 85/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 84/15

w sprawie:  powołania Komisji do otwarcia ofert na zadanie pn. " Budowa sieci wodociągowej w Jastrzębiu ul. Zaciszna".

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 83/15

w sprawie: ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jastrząb.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 82/15

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 81/15

w sprawie: powołania komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 80/15

w sprawie: powołania komisji w celu wyboru Wykonawcy na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jastrząb.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 79/15

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 78/15

w sprawie: wyznaczenia osoby upoważnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Jastrząb.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 77/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2015 rok.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 76/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 75/15

w sprawie: wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na każdego nauczyciela, będącego emerytem, rencistą oraz pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zlikwidowanych Publicznych Szkół Podstawowych w Śmiłowie i Nowym Dworze.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 74/15

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konkursu wśród pracowników Urzędu Gminy na stanowisko urzędnicze w komórce ds. Projektów, Promocji i Rozwoju Gminy.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 73/15

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 72/15

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności zapytania ofertowego.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 71/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 70a/15

w sprawie: zasad obiegu korespondencji przy wykorzystaniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 70/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2015 rok.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 69/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2015 rok.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 68/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 67/15

w sprawie: zmiany Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 66/15

w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2015 roku.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 65/15

w sprawie: otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu na zadanie pod nazwą "Przewóz uczniów do Zespołu Szkół Publicznych w Jastrzębiu".

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 64/15

w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie w roku szkolnym 2015/2016 pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 63/15

w sprawie: powołania obwodowych komisji do spraw referendum właściwych do przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 62/15

w sprawie: powołania Komisji w celu wyboru oferty na obsługę muzyczno - techniczną Dożynek w Gminie Jastrząb w dniu 13 września 2015 roku.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 61/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na 2015 rok.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 60/15

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 59/15

w sprawie: określenia zasad szacunkowego ustalenia wydatków płacowych i rzeczowych w związku z nowymi rozdziałami klasyfikacji budżetowej: 80150 i 80149.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 58/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 57/15

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 56/15

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w likwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Dworze.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 55/15

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w likwidowanej Publicznej Szkole Podstawowej w Śmiłowie

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 54/15

w sprawie: stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym na terenie Gminy Jastrząb

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 53/15

w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 52/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na rok 2015

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 51/15

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jastrząb na rok 2015

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 50/15

w sprawie: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 49/15

w sprawie: w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 48/15

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 47/15
 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu za rok 2014

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 46/15

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu za rok 2014

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 45/15

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego dla Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 44/15

w sprawie: wyznaczenia osoby upoważnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Jastrząb.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 43/15

w sprawie: powołania komisji w celu wyboru oferty na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej w miejscowości Wola Lipieniecka Duża".

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 42/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 41/15

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek stanowiących wartość Gminy Jastrząb.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 40/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 39/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 38/15

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 69/2014 z dnia 05  września 2014 r. dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Treść zarządzenia
____________________________________________________
Zarządzenie nr 37/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 36/15

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 35/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na rok 2015.

____________________________________________________
Zarządzenie nr 34/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 33/15

w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jastrząb za rok 2014.

_____________________________________________________

Zarządzenie nr 32/15

w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy Jastrząb zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 31/15

w sprawie: ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jastrząb

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 30/15

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 29/15

w sprawie: powołania komisji do spraw brakowania formularzy dowodowych

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 28/15

w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 27/15

w sprawie: wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 26/15

w sprawie: wyznaczenia osoby upoważnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Jastrząb.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 25 a/15

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 25/15

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

___ __________________________________________________
Zarządzenie nr 24/15

w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu.


_____________________________________________________
Zarządzenie nr 23/15   

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 22/15   

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2014 wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji i SPZOZ.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 21/15  

w sprawie: wyznaczenia osób upoważnionych do odczytywania wodomierzy, pobierania opłat za wodę i rozliczania z pobranych należności w kasie Urzędu Gminy Jastrząb.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 20/15  

w sprawie: zarządzenia poboru opłat za wodę i rozliczania z pobranych należności w kasie Urzędu Gminy Jastrząb.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 19/15     

w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady doskonalenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2015 roku.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 18/15     

w sprawie: wyznaczenia osoby upoważnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Jastrząb

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 17/15     

w sprawie: ustalenia priorytetowych celów i zadań dla Urzędu Gminy Jastrząb.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 16/15  

w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 15/15  

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w 2015 roku.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 14/15  

w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2015.

_____________________________________________________
Zarządzenie nr 13/15  

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębiu.


______________________________________________________________________________________
Zarządzenie nr 12/15     

w sprawie: zmiany planów finansowych placówek oświatowych na rok 2015


_____________________________________________________
Zarządzenie nr 11/15  

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 10/15  

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jastrząb na rok 2015.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 9/15

w sprawie wyznaczenia osoby upoważnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Jastrząb.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 8/15

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działek budowlanych stanowiących własność Gminy Jastrząb.

Treść zarządzenia
 
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 7/15


w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym dla Urzędu Gminy w Jastrzębiu.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 6/15

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2015 rok.


Treść zarządzenia
 
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 5/15


w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 rok.

Treść zarządzenia
_____________________________________________________
Zarządzenie nr 4/15

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Gminy Jastrząb w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015-2017.
Treść zarządzenia
____________________________________________________
Zarządzenie nr 3/15


w sprawie powołania Komisji w celu wyboru oferty na zadanie:"Wybór banku do bankowej obsługi budżetu Gminy Jastrząb"

Treść zarządzenia
______________________________________________________
Zarządzenie nr 2/15

w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Jastrząb.


Treść zarządzenia
______________________________________________________
Zarządzenie nr 1/15

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrzębiu.

Treść zarządzenia
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowicki Dawid
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-29 12:56:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowicki Dawid
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-29 13:36:47
  • Liczba odsłon: 3605
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3827003]

przewiń do góry