Wójt Gminy Jastrząb

ogłasza konkurs <:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

                        

na kandydata na  stanowisko dyrektora

                       

 

1. Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych                                               

2. Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze                            

 

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na ww. stanowisko winni spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek /Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854/.

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

 

1/  uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z własną koncepcją funkcjonowania i rozwoju  szkoły  – pisemna praca konkursowa;

 

2/  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej w przypadku nauczyciela akademickiego;

 

3/  akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;   

 

4/  dyplom ukończenia studiów wyższych  oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 

5/   dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;    

 

6/   ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt I.

 

7/   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8/   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z  dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 20003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 

9/   oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

 

10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,  z późn.zm.);

 11/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr  101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko  dyrektora.

III. Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w pokoju Nr 15 – sekretariacie Urzędu Gminy w Jastrzębiu Pl. Niepodległości 5, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem, odpowiednio:

 

„Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gąsawach Rządowych”   

 

  lub

 

„Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Dworze”.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jastrząb.

 

O terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

Wójt Gminy Jastrząb

 mgr  Zofia  Kosno

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zbigniew Tomczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2004-06-11 13:53:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Zbigniew Tomczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2004-06-21 08:37:17
  • Liczba odsłon: 2003
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3826928]

przewiń do góry