Zarządzenie nr 107/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 104/2018
w sprawie: aktualizacji rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 103/2018
w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 102/2018
w sprawie: przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacją w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 101/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświaty na 2018 rok

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 100/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 99/2018
w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowej rolnej niezabudowanej działka nr 506 położona w miejscowości Jastrząb stanowiącą współwłasność Gminy Jastrząb

 [PDF] - treść zarządzenia
 


Zarządzenie nr 98/2018
w sprawie: przeprowadzenie konsultacji "Programu współpracy Gminy Jastrząb z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"

[PDF] - treść zarządzenia
 


Zarządzenie nr 97/2018
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 96/2018
w sprawie: wyznaczenia osoby upoważnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Jastrząb

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 95/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświaty na 2018 rok

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 94/2018
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy

[PDF] - treść zarządzeniaZarządzenie nr 93/2018
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Jastrzębiu

[PDF] - treść zarządzenia

[PDF] - załącznik nr 1 - Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Jastrząb


Zarządzenie nr 92/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 91/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 90/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jastrząb na rok 2018

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 89/2018
w sprawie: przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jastrząb na lata 2019-2029

[PDF] - treść zarządzenia

[PDF] – treść opinii RIO - Ra.416.2018 z dnia 27 listopada 2018 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrząb projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 oraz możliwości sfinansowania deficytu
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jastrząb projekcie uchwały e sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029


Zarządzenie nr 88/2018
w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 87/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 86/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 85/2018
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do udziału w mikroprojekcie „Ja w Internecie ” programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych oraz przyjęcia Regulaminu rekrutacji do projektu

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 84/2018
w sprawie: zmiany stałej komisji przetargowej

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 83/2018
w sprawie: zawieszenia w czynnościach Sołtysa sołectwa Śmiłów

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 82/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 81/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 80/2018
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy

[PDF] - treść zarządzeniaZarządzenie nr 79/2018
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 78/2018
w sprawie: zmiany stałej komisji przetargowej

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 77/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 76/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 75/2018
w sprawie:potwierdzenia, czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 74/2018
w sprawie: wprowadzenia regulaminu dowożenia uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 73/2018
w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych budowlanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

 [PDF] - treść zarządzenia
 


Zarządzenie nr 72/2018
w sprawie: przeznaczenia na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

[PDF] - treść zarządzenia
 


Zarządzenie nr 71/2018
w sprawie: ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gruntowych budowlanych stanowiących własność Gminy Jastrząb

[PDF] - treść zarządzenia
 


Zarządzenie nr 70/2018
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert dotyczących zadania publicznego w 2018 r.

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 69/2018
w sprawie: zmiany stałej komisji przetargowej

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 68/2018
w sprawie: ogłoszenia konkursu ofert na realizację Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców  Gminy Jastrząb na rok 2018 w zakresie szczepień przeciw grypie

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 67/2018
w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla pełniącego obowiązki dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu
 
[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 66/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 65/2018
w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu
 


Zarządzenie nr 64/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 63/2018
w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 62/2018
w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w celu przekazania majątku w Publicznej Szkole Podstawowej w Jastrzębiu

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 61/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 60/2018
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 59/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 58/2018

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 57/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi przepisami

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 56/2018
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. księgowości budżetowej

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 55/2018
w sprawie: organizacji Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza / Host Nation Support - HNS / Wójta Gminy Jastrząb

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 54/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 53/2018

w sprawie: zmiany stałej komisji przetargowej

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 52/2018

w sprawie: zmiany stałej komisji przetargowej

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 51/2018

w sprawie: zmiany stałej komisji przetargowej

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 50/2018

w sprawie: nadania numerów początkowych nieruchomości

[PDF] - treść zarządzeniaZarządzenie nr 49/1/2018

w sprawie: powołania zespołu roboczego ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jastrząb na lata 2016-2023

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 49/2018

w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 48/2018
w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu w roku budżetowym 2018

[PDF] - treść zarządzenia

[PDF] - treść opinii RIO - Uchwała nr Ra.284.2018 z dnia 10 lipca 2018 r.


Zarządzenie nr 47/2018
w sprawie: zmiany składu stałej Komisji do przeprowadzenia przetargu zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP – dla OSP Wola Lipieniecka Mała

[PDF] - treść zarządzenia
     


Zarządzenie nr 46/2018
w sprawie: zmiany składu stałej Komisji do przeprowadzenia przetargu i montażu kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych na terenie gminy: Jastrząb, Mirów, Orońsko. Postępowanie Kotły grzewcze wody gorącej 2018/S 092-208417

[PDF] - treść zarządzenia
     


Zarządzenie nr 45/2018
w sprawie: wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 44/2018
w sprawie: utraty mocy zarządzenia Wójta Gminy Jastrząb

[PDF] - treść zarządzenia
     
Zarządzenie nr 43/2018
w sprawie: unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu

[PDF] - treść zarządzeniaZarządzenie nr 42/2018
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jastrzębiu za 2017 rok

[PDF] - treść zarządzenia
     
Zarządzenie nr 41/2018
w sprawie: zatwierdza sprawozdania finansowego instytucji kultury  - Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu za 2017 rok

[PDF] - treść zarządzenia
     
Zarządzenie nr 40/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

[PDF] - treść zarządzenia


Zarządzenie nr 39/2018
w sprawie: zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

[PDF] - treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 38/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok

[PDF] - Treść zarządzenia

   


Zarządzenie nr 37/2018
w sprawie: wprowadzenia zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Jastrząb na rok 2018

[PDF] - Treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 36/2018
w sprawie: powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu

[PDF] - Treść zarządzenia
   

Zarządzenie nr 35/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok


[PDF] - Treść zarządzenia   


Zarządzenie nr 34/2018
w sprawie: w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy

[PDF] - Treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 33/2018
w sprawie: wprowadzenia zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb na rok 2018


[PDF] - Treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 32/2018
w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu

[PDF] - Treść zarządzenia

[PDF] - Załącznik do zarządzenia 32/2018

   

   


Zarządzenie nr 31/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok
   
[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 30/2018
w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Jastrząb za 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 29/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

[PDF] - Treść zarządzenia

   


Zarządzenie nr 28/2018
w sprawie: wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jastrzębiu

[PDF] - Treść zarządzenia

   


Zarządzenie nr 27/2018
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Projektów i Rozwoju Gminy

[PDF] - Treść zarządzenia

   

Zarządzenie nr 26/2018
w sprawie: powołania przedstawiciela Gminy do zespołu szacowania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, daniele i sarny

[PDF] - Treść zarządzeniaZarządzenie nr 25/2018
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy

[PDF] - Treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 24/2018
w sprawie: powołania Komisji do oceny formalnej oraz celowości ofert składanych na realizację zadania publicznego w 2018 roku w trybie pozakonkursowym

[PDF] - Treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 23/2018
w sprawie:wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018.

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 22/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok

[PDF] - Treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 21/2018
w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. budownictwa i planowania przestrzennego

[PDF] - Treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 20/2018
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrząb za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ

[PDF] - Treść zarządzenie


Zarządzenie nr 19/2018
w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Jastrząb za 2017 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 18/2018
w sprawie: przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

[PDF] - Treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 17/2018
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w 2018 roku

[PDF] - Treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 16/2018
w sprawie: ustalenia priorytetowych celów i zadań dla Urzędu Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 15/2018
w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek oświatowych na 2018 rok

[PDF] - Treść zarządzenia
   

Zarządzenie nr 14/2018
w sprawie: powołania komisji przetargowej

[PDF] - Treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 13/2018
w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku

[PDF] - Treść zarządzenia
   
Zarządzenie nr 12/2018
w sprawie: przekazania kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

[PDF] - Treść zarządzenia

   


Zarządzenie nr 11/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Jastrząb oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2018

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 10/2018
w sprawie: Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej tj. Dz.U. 2017 poz 827

[PDF] - Treść zarządzenia
  

Zarządzenie nr 9/2018
w sprawie: instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych  przez Gminę Jastrząb


[PDF] - Treść zarządzenia

   


Zarządzenie nr 8/2018
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w gminie Jastrząb w 2018 roku

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 7/2018
w sprawie: ustalenia wysokości opłat z korzystanie z niektórych obiektów i urządzeni użyteczności publicznej


[PDF] - Treść zarządzeniaZarządzenie nr 6/2018
w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych sków podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzenia
 
Zarządzenie nr 5/2018
w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednooddziałowych przedszkolach działających na terenie Gminy Jastrząb

[PDF] - Treść zarządzeniaZarządzenie nr 4/2018
w sprawie: ustalenia zasad pokrywania kosztów udostępniania lub przekształcenia informacji publicznej

[PDF] - Treść zarządzenia
 
Zarządzenie nr 3/2018
w sprawie: przekazania podległym jednostkom informacji do opracowania planów finansowych na 2018 rok

[PDF] - Treść zarządzenia
 


Zarządzenie nr 2/2018
w sprawie: ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz wielkości dochodów związanych z ich realizacją, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok

[PDF] - Treść zarządzenia


Zarządzenie nr 1/2018
w sprawie: wprowadzenia procedury udzielania przez gminę pożyczek stowarzyszeniom działającym na terenie gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych

[PDF] - Treść zarządzenia
 


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Tomczyk Marek
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-12 23:43:33
  • Informacja zaktualizowana przez: Tomczyk Marek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-27 15:11:42
  • Liczba odsłon: 4103
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3826827]

przewiń do góry