Wniosek o udostępnienie informacji.doc

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Udostępnieniem informacji o środowisku i jego ochronie jest:

 1. ustne przekazanie informacji,
 2. wgląd do danego dokumentu w siedzibie urzędu,
 3. umożliwienie sporządzenia kopii,
 4. przesłanie kopii dokumentów lub danych przez organ.

Wymagane dokumenty

Informacje o środowisku udostępnia się na pisemny wniosek.

Wniosek powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy,
 2. adres wnioskodawcy,
 3. zakres wniosku (należy wskazać informacje o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca).

Wniosek jednak nie jest konieczny, jeśli informacji nie trzeba wyszukać i może być ona udzielona w formie ustnej.

Kogo dotyczy

Zgodnie z   art. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) każdy ma prawo do informacji o środowisku.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Jastrząb, II piętro, pokój 15 (sekretariat), tel. 48/6284860, fax. 48/6284861.

Opłaty

Brak opłat skarbowych.


Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest bezpłatne, gdy:

 1. przekazanie informacji nastąpiło ustnie,
 2. informacje o dokumentach znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych,
  a dokumenty zostały wyszukane i przejrzane w siedzibie organu administracji.

Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie jest płatne, gdy:

 1. informacji należało wyszukać,
 2. sporządzone zostały kopie dokumentów lub danych,
 3. organ przesłał wnioskodawcy sporządzone kopie dokumentów lub danych.

Wysokość opłat za wyszukanie i skopiowanie dokumentów została określona w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji
  o środowisku (Dz.U. Nr 215, poz. 1415).

Stawki opłat za udostępnienie informacji środowisku :

 1. 5,00 zł – za wyszukiwanie informacji, jeżeli wymaga wyszukiwania do dziesięciu dokumentów;
 2. 5,00 zł – jeżeli informacja wymaga wyszukiwania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc kwotę 5,00 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1;
 3. 0,15 zł – za sporządzenie kopi czarno-białej, format A4;
 4. 1,50 zł – za sporządzenie kopii kolorowej, format A4 – mnożąc przez współczynnik 2 przy formacie A3;
 5. 1,50 zł – za każda płytę CD/DVD jeżeli wniosek dotyczy udostępnienia informacji
  w formie elektronicznej plus koszt zakupu nośnika;
 6. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę
  w wysokości zgodnie z obowiązującym cenniku usług pocztowych i opłat kurierskich operatora;

Opłaty uiszcza się po jej ustaleniu poprzez wpłatę do kasy Urzędu Gminy w Jastrzębiu, II piętro, pokój 19 w godz. od 8 00 do 14 00 , lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy (z dopiskiem „za udostępnienie informacji o środowisku”).

Termin załatwienia sprawy:

 • bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku
 • termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Podstawa prawna

 • art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku
  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1415)
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 828).

Dodatkowe informacje

Organ administracji może, w drodze decyzji odmówić dostępu do informacji gdy:

 1. wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania lub przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się,
 2. wniosek o udostępnienie informacji jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania lub sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Organ administracji może także na uzasadniony wniosek przekazującego informacje wyłączyć
z udostępniania dane o wartości handlowej, w tym zwłaszcza dane technologiczne, o ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego konkurencyjną pozycję.

Ponadto organ administracji nie udostępnia informacji, jeżeli:

 1. udostępnienie informacji mogłoby naruszyć przepisy o ochronie danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej lub przepisy ustawy
  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 2. informacje dotyczą:

a)        spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli ujawnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania,

b)       spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogłoby naruszyć te prawa,

c)        dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu,

d)       przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa,

e)        dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska.

Jeżeli jednak wniosek dotyczy udostępnienia różnych informacji, z których część, z wyżej wymienionych przyczyn, nie podlega udostępnieniu lub kwalifikuje się do wydania decyzji odmownej, pozostała część danych podlega udostępnieniu.Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Bińkowski Łukasz
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-03-19 09:08:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Bińkowski Łukasz
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-23 13:17:56
 • Liczba odsłon: 1004
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2604962]

przewiń do góry